Επιστροφή
Ποιοι Είμαστε
Νέος Κύκλος
Σωμ. Απελαθέντων
Διοίκηση
Η Έδρα μας
Η Πόλη μας
Εκδηλώσεις
Δωρεές
Παγκ. Συνέδριο


Δωρεές

Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.  Συντηρεί με δαπάνες της το εξαώροφο ιδιόκτητο Μέγαρο της - το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - ενώ οι πόροι της προέρχονται από συνδρομές των μελών και δωρεές διαφόρων φιλογενών Ελλήνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι θα ήθελαν να συνεισφέρουν, ενισχύοντας το πολιτιστικό, μορφωτικό και φιλανθρωπικό έργο της Ένωσεως Κωνσταντινουπολιτών, μπορούν να καταθέτουν στον παρακάτω λογαριασμό

CITIBANK 5258922001
ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Τα δε κατατιθέμενα ποσά εκπίπτουν από την Εφορία, βάση της διϋπουργικής αποφάσεως που παραθέτουμε παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
- Αρ. Φύλλου 312 - 4 Μαΐου 1993

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΠΕ/11370/807

Καθορισμός Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α/137).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/43332/25.10.90 Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 και 5 του Ν. 1884/90 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α/81).
3. Την αριθμ. 1650/14.1.91 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής ένταξης Ν.Π.Ι.Δ. στην κατηγορία εκείνων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς (άρθρο 35 του Ν. 1884/90).
4. Την αριθμ. 11/19.3.93 γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής.
5. Την υπ' αριθμ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Ως Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς κατά την έννοια του άρθρου 35 παρ.4 και 5 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ Α/81), ορίζονται τα ακόλουθα:

1) Ένωση Κωνσταντινουπολιτών.
2) Σωματείο "Οι Φίλοι της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης".
3) Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρόδου.
4) Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.
5) Σύλλογος "Οι Φίλοι της Μουσικής Θεσσαλονίκης".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 1993

  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  Μ.ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

   

horizontal rule

Copyright © 2002 ENOSIS CONSTANTINOUPOLITON
Last modified: Φεβρουαρίου 18, 2006.

This page is designed and maintained by
RWS